Címlap Német Nemzet.Tagozat
Bemutatkozás
Bemutatkozás Nyomtatás E-mail
2008. augusztus 17. vasárnap, 19:18
Az Újlak Utcai Általános iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozata tíz éve működik kerületünkben.
Jelenleg 366  kisdiák tanul a tagozat nemzetiségi osztályaiban. Valamennyi tantárgyat tanító műveltségi terület: német nyelv szakképesítésű pedagógus, illetve német nyelv és irodalom szakos tanár tanítja. A délutáni napközi idejében szintén német nyelvtudással is rendelkező nevelők foglalkoznak a gyerekekkel.
Az iskola küldetésnyilatkozatában megfogalmazottak mellett, célunk, hogy tanulóink a német nyelv elsajátításával ismereteket szerezzenek a kisebbség és az anyanemzet történelméről szellemi és anyagi kultúrájáról, biztosítsuk a hagyományőrzést- és teremtést. A nemzetiségi oktatásban kiemelt szerepet szánunk a nyelvoktatásnak. A nyelv tudása lehetővé teszi az irodalmi értékek megismerését. A nyelv közösségalakító és megtartó erő. Célunk, hogy a nemzetiségi tagozat diákjai a nyolcadik évfolyam végére megtanuljanak hallott, olvasott (látott) szöveget megérteni, magukat szóban és írásban kifejezni, saját véleményüket megfogalmazni, vitázni. A tanulmányi idő folyamán olyan biztonságos és gördülékeny szóbeli és írásbeli nyelvhasználatra tegyenek szert, mely lehetővé teszi, hogy a nyelv úgy az ismeretszerzés és a továbbadás, mint a társalgás szórakoztató időtöltés eszköze legyen számukra.Fontosnak tartjuk, hogy a németajkú lakosság történetének tanulmányozása során diákjaink felismerjék, a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítélet megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. Célunk, hogy a fiatalok megtanuljanak eligazodni a mai kisebbségi helyzetben, megismerjék a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá ösztönözzük, hogy a tanulmányok befejezése után is foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi kulturális sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. Tanulóink megtanulják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni.A nemzetiségi oktatás-nevelés tartalmában alapvetően a Nemzeti Alaptanterv műveltségképét tartja irányadónak, ez biztosítja, hogy az itt tanulók tudása megfeleljen a mindenki számára közös és kötelező követelményeknek, a más osztályokban tanulókkal azonos esélyekkel rendelkezzenek. Emellett a nevelés-oktatás kiegészül a német nyelvi és irodalmi valamint népismereti tananyaggal. A nemzetiségi oktatásban szerepe van a nyelvoktatásnak, a nyelv tudása lehetővé teszi az irodalmi értékek megismerését. A nyelv közösségalakító és megtartó erő. Cél, hogy a nemzetiségi tagozat diákjai a nyolcadik évfolyam végére megtanuljanak hallott, olvasott (látott) szöveget megérteni, magukat szóban és írásban kifejezni, saját véleményüket megfogalmazni, vitázni. A tanulmányi idő folyamán olyan biztonságos és gördülékeny szóbeli és írásbeli nyelvhasználatra tegyenek szert, mely lehetővé teszi, hogy a nyelv úgy az ismeretszerzés és a továbbadás, mint a társalgás szórakoztató időtöltés eszköze legyen számukra. A tanulók a német nyelv elsajátításával ismereteket szereznek a kisebbség és az anyanemzet történelméről, szellemi és anyagi kultúrájáról.
Az osztályokban a kétnyelvű program alapján folyik az oktatás. Ebben a programban a magyar és a német a tannyelv, s mindkettő tantárgy is. A tanulók a heti órakeret 50%-ában tanulnak németet s németül. A nyelvórák mellett a népismeret, a környezetismeret, természetismeret, történelem, matematika és a készségtantárgyak két nyelvűek. A német nyelvet és a két nyelven tanított közismereti tantárgyakat csoportbontásban tanulják a diákok. A kétnyelvűségre nevelésnek nagy a jelentősége a gyermekek életében, a személyiségük kibontakoztatásában. Fejleszti kulturális beleélési képességüket, amely fontos tényezője a különböző nemzeti és etnikai csoportok baráti együttélésének. A német nyelvi órákon interkulturális témákat dolgoznak fel, a gyerekek érdeklődését a multikulturális értékek felé irányítják, ezáltal rávilágítva a nyelvi kulturális sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelve.