Címlap Our School Teams German Language Német Munkaközösség 2009-2010
Német Munkaközösség 2009-2010 Print E-mail
Thursday, 18 February 2010 14:32
There are no translations available.

ALSÓS NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG

Félévi beszámoló (2009/2010 első félév)

 

 

A munkaközösség tagjai:

Albertiné Nyíri Mária       (3.d of.)

Binder András                (2.d of.)

Bóta Gáborné                (4.e of.)

Gódor Istvánné

Hankovszki Mónika

Hermann Diána             (3.e of.)

Hibján Ágnes

Kiss Elemérné               (1.d of.)

Mészáros Zsuzsanna       (1.e of.)

Pánczél Mónika

Roszkopf Anikó

Tankó Csabáné

Szabó Erika

Szőkéné Németh Noémi  (2.e of.)

Veréb Annamária                       (4.d of.)

Zimány Boglárka

 

 

 

Jelenleg két pedagógus vesz részt nemzetiségi képzésen: Roszkopf Anikó és Szőkéné Németh Noémi, az első modult januárban sikeresen lezárták.

 

 

 

1. Célok, feladatok

Alsó tagozaton a nyelvoktatás célja a kommunikációs beszédkészség kialakítása, az idegennyelvi kultúra megismertetése. Nagy gondot fordítunk a négy alapkészség tudatos fejlesztésére, a német nyelven történő olvasásra, szövegértésre; a szövegalkotásra, szókincsbővítésre, valamint a német nyelven történő kommunikációra és hallás utáni szövegértésre. Mindezt elsődlegesen a német nyelv és irodalom és a népismeret órák keretein belül, továbbá a környezetismeret, ének, rajz, technika és lehetőség szerint testnevelés órák kétnyelvű vezetésével érjük el.

Az idegen nyelv oktatásának fontos része az idegen nyelven való óravezetés és napi kommunikáció a gyerekekkel. Ebben nagy szerepük van az osztályfőnökök mellett a betanító és a napközis kollégáknak is. Ezért szükséges, hogy a napközis tanítók is beszéljenek németül.

Fontosnak tartjuk a tanulói aktivitás előtérbe helyezését. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia a különböző munkaformák (páros, csoportmunka, projektmunka) váltakozásának; az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok és tanórán kívüli tevékenységek változatos szervezésének.

 

2.Tantárgyi eredmények

A tanítók kiemelték, hogy fontos feladatuknak tartják a gyengébb tanulók felzárkóztatását, ennek eszköze a tanórai differenciált foglalkoztatás, valamint a külön egyéni fejlesztés, melyben köszönjük a fejlesztő pedagógusok segítőkész, eredményes, együttműködő munkáját. Korrepetálást, a gyengébb ill. sokat hiányzó tanulók felzárkóztatását valamint a tehetségesek további fejlesztését, versenyekre való felkészítését a szabadidőnkben oldjuk meg.

Az óralátogatások tapasztalataként megfogalmazható, hogy a tagozatunkon tanító pedagógusok szakmailag és pedagógiailag jól felkészültek, a gyerekekkel nagyon jó kapcsolatot tartanak fenn, minőségi oktató és nevelő munkát végeznek. Fejlesztendő területnek tartjuk a munkaformák változatosabb alkalmazását a magyar nyelvű órákon is. Jobban oda kell figyelnünk arra is, hogy a kétnyelvűség méginkább jelen legyen lehetőleg minden tanórán, a napközis foglalkozásokon és a tanórán kívüli tevékenységek során is.

 

 

3. Erősségek, gyengeségek

 

Az első osztályosokról elmondhatjuk, hogy jól beszoktak az iskolába, tanítóik a magatartási problémákat szeretnék csökkenteni, különösen az óraközi szünetekben. Az elsős tanítók kiemelték, hogy a tanulmányi munkán nagyon meglátszik, hogy nem volt előválogatás, fontosnak tartjuk a jelentkezők mérését, előszűrését, hiszen a tagozat követelményei magasabbak az általános tantervű osztályokénál.

2-4. évfolyamokon nagyon jó osztályközösségek alakultak ki, ami a sok osztály- és iskolai közös programnak is köszönhető. A tanítók a tantárgyi eredményekkel elégedettek, mindannyian fontos feladatunknak látjuk a lemaradók folyamatos felzárkóztatását.

A két nyelv párhuzamos tanulása megnehezíti a helyesírást, erre oda kell figyelnünk.A szóbeli megtanulása, felszerelés- ill. leckehiányok okoznak még problémát az osztályokban. Az előbbi oka részben az, hogy a tagozatos osztályokban igen nagy mennyiségű a tananyag, továbbá úgy gondolom, hogy kevés időt ill. energiát fordítunk a tanulásmódszertan tanítására.

A negyedikes tanítók úgy látják, a tanulók képesek a tananyag német nyelvű elsajátítására, nem okoz gondot az idegen nyelven való kommunikáció sem.

 

 

4. Tankönyvek

 

A következő tanévben német nyelv és irodalomból nem tervezünk változást, a Nemzeti Tankönyvkiadó „Alle machen mit!” tankönyvcsaláddal meg vagyunk elégedve, az ehhez tartozó hanganyagból szeretnénk több példányt beszerezni, hogy minden tanítónak legyen. A népismerethez az „Ungarndeutsche Volkskunde” c. tankönyv kevésbé jól használható, nagyon szegényes, bőségesen kiegészítésre szorul. Ennek kiváltására a keresés folyamatban van. A német környezetismerethez is szükségünk lenne megfelelő segédanyagra.

 

 

 

5. Versenyek

 

Az iskolai német nyelvű vers- és prózamondó versenyek a második félévben, január 28-án kerülnek megrendezésre. Az itt első helyezést elért tanulók képviselik majd iskolánkat a fővárosi versenyen.

Tagozatunk tanulói az egyéb iskolai versenyeken is eredményesen szerepeltek:

1. évfolyam:

Iskolai rajzverseny :

III. helyezett: Belcsák Benedek (1.e) - felkészítő tanár: Mészáros Zsuzsanna

Kerületi váltóverseny:

I. helyezett: Dörner Péter, Horváth Vivien, Kerekes Ágnes (1.e) - felkészítő t.: Sarkadi László

 

2. évfolyam:

Iskolai rajzverseny :

I.helyezett: Fábián Fanni (2.d) – felkészítő t.: Csábi Tünde

III. helyezett: Horváth Viktória (2.e) – felkészítő t.: Szőkéné Németh Noémi

Kerületi váltóverseny:

I. helyezett: Ács Dóra, Bencze Krisztina, Kőhler Zsuzsanna, Lovász Bence (2.e) – felkészítő t.: Sarkadi László

Iskolai szépolvasó verseny:

II. helyezett: Marczi Dávid (2.d) – felkészítő t.: Mosolygó Zoltánné

III. helyezett: Deák Gyöngyvér (2.e) - felkészítő t.: Szőkéné Németh Noémi

 

3. évfolyam:

Iskolai rajzverseny :

II. helyezett: Székely Milla (3.d) – felkészítő t.: Albertiné Nyíri Mária

Iskolai szépolvasó verseny:

II. helyezett:Bomba Fruzsina (3.d) – felkészítő t.: Albertiné Nyíri Mária

 

4. évfolyam:

Kerületi váltóverseny:   -felkészítő t.: Sarkadi László

II. helyezett: Kutrik Andrea, Lengyel Patrik, Budai Norina, Dénes Bánk (4.d)

III. hely. Fridrich Floransz (4.d), Farkas Károly, Farkas Anna, Ütő Enikő, Berthold Ákos (4.e)

Iskolai szavalóverseny:

II. helyezett: Pauer Sarolta, Budai Norina (4.d) – felkészítő t.: Veréb Annamária

Árpád házi verseny:

I. hely.: Téglás Viktória, Bencze Eszter, Hortobágyi Krisztina, Kutrik Andrea (4.d) – felkészítő t.: Veréb Annamária

 

 

 

6. Szabadidős tevékenységek, rendezvények

 

Minden osztályban sok szabadidős programot szerveznek a pedagógusok. Szeptemberben részt vettünk a „Nagy sportágválasztó” napon. A 3.d és a 2.e év elején családi napot szervezett. Majdnem minden osztály több alkalommal is részt vett a félév során valamilyen színházi, bábszínházi előadáson az osztályfőnökök szervezésével.

 

Legnagyobb iskolai szintű rendezvényünk, a Márton napi mulatság idén nagyon jól sikerült. A színvonalas műsort, sokszínű vetélkedőt, a lámpás felvonulást minden résztvevő élvezte, szülők, gyerekek egyaránt.

A műsort a 3.d és 3.e osztályos gyerekek adták elő. Felkészítőik: Albertiné Nyíri Mária, Binder András, Roszkopf Anikó, Hermann Diána

A táncot a 4. d és 4.e tanulóinak Veréb Annamária tanította be.

A program főszervezője Hermann Diána volt.

 

 

 

 

                                                                                                          Szőkéné Németh Noémi

                                                                                                          alsós német mkv.

 


 

Német Felsős Munkaközösség

Félévi beszámoló

 

2009/2010. tanév

 

 

Felsős német munkaközösség-vezető : Hegyeshalmi Henriett

 

Munkaközösség neve :  Német  felsős munkaközösség

 

Német nemzetiségi felsős tagozatunkon 8 osztályban oktatunk. Ebben az évben két ötödik osztályt indítottunk. Az egyik ötödik osztály a német nemzetiségi kéttannyelvű program szerint (5.d), a másik pedig a német nemzetiségi nyelvoktató program szerint halad (5.e).

 

Munkaközösség tagjai:

Felső Tamás

Gódor Istvánné

Gombásné Gyuricza Andrea

Hankovszki Mónika

Bata Heidi

Pekárné Németh Éva

Szauer Ildikó

Benczéné Nagy Gabriella

Soósné Hajdu Márta

Hegyeshalmi Henriett

Varga Tünde

Dajka Gábor

Sarkadi Nagy Adrien

 

 

1. Tantárgyi célkitűzések és megvalósulásuk elemzése

 

A német nyelven történő mind hatékonyabb oktatást tűztük ki célul. Nagy gondot fordítunk a négy alapkészség tudatos fejlesztésére, a német nyelven történő olvasásra, szövegértésre, szókincsbővítésre, valamint a német nyelven történő kommunikációra és hallás utáni szövegértésre. Munkánk során igyekszünk a német nyelven folyó oktatást tanulóink számára könnyen elsajátíthatóvá tenni, illetve a hagyományápolást tovább folytatni.

 

 

2. Tankönyvhasználat/ Tárgyi feltétel

 

A Nemzetiségi Tankönyvkiadó könyveit használjuk. Ebben az évben a felső tagozaton könyvváltásra került sor. A Planet című német nyelvtankönyv családot vezettük be 5. osztálytól egészen 7. osztályig. A 8. osztályokban a Ping Pong 3 című könyvvel megyünk tovább.

 

-           Matematika :

 

·        Csordás Mihály, Konfár László: Matematika 5 könyv + munkafüzet

 

·        Hajdu Sándor :     Matematika 6 könyv

                               Matematika 7 könyv

                               Matematika 8 könyv

 

-           Természetismeret:

 

·       Köves-Rugli-Rieder: Naturkunde für die 5. Klasse der Grundschule Buch, Arbeitsheft

·       Radnai Katalin: Erdkunde 5 Buch

·       Eva Rieder – Hartdégen: Naturkunde für die 6. Klasse  der Grundschule - Arbeitsheft

Geographie 7.-8. Klasse Buch, Arbeitsbuch

 

-          Népismeret:

 

·         Volkskunde für den ungarndeutschen Unterricht der 5. und 6. Klasse Nemzeti Tk Kiadó

·         LdU: Geschichte und Gegenwart, Brauchtum und Sprache 7.-8. Klasse

 

-          Történelem:

 

·         Geschichte 5 (Horváth Péter)

·         Geschichte 6 (Balla Árpád)

·         Geschichte 7 (Helméczy Mátyás)

·         Geschichte 8 (Helméczy Mátyás)

 

A könyvek segítséget nyújtanak a négy alapkészség tudatos fejlesztésében, a mindennapi élet társalgási témaköreinek, azok szókincsének megtanításában, gyakoroltatásában.

 

3. Mérések

 

Ebben a félévben nem voltak mérések. A második félévben országos kompetencia mérés várható.

 

 

Továbbképzés:

 

Némethné Pekár Éva és Gombásné Gyuricza Andrea Németországban Freiburgban továbbképzésen vettek részt szeptember 5.-12.

 

 

5. Versenyek és elért eredmények

 

A „Kéttannyelvű Iskoláért Egyesület” általános iskolai szekciója és a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola már ötödik alkalommal rendezte meg az országos német nyelvi vers- és prózamondó versenyt a két tanítási nyelvű és nemzetiségi általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói számára.

 

A versenyre 17 iskolából 57 tanuló jelentkezett.

 

Iskolánkat 4 tanuló képviselte, és a következő eredmények születtek:

 

 

5-6. évfolyam, vers kategória

 

Bomba Máté 6. d                VII.     helyezés         Felkészítő tanár: Bata Heidi

 

5-6. évfolyam, próza kategória

 

Buhajla Lívia 6. d                 IV.     helyezés         Felkészítő tanár: Bata Heidi

 

7-8. évfolyam, vers kategória

 

Szijjártó Fruzsina 7. e         VIII.     helyezés         Felkészítő tanár: Hegyeshalmi Henriett

 

7-8. évfolyam, próza kategória

 

Szikszay Balázs 7. e             III.     helyezés         Felkészítő tanár: Bata Heidi

 

Az eredményekhez gratulálunk!

 

 

XVII. Kerületi Német Versmondó versenyen

elért eredmények

2009. december 03.

 

5-6. évfolyam

 

       I. hely      Bomba Máté                    6. d         Felkészítő tanár: Bata Heidi

      II.  hely      Benedek Bianka                6. d         Felkészítő tanár: Bata Heidi

     III. hely      Pintér Réka                      5. d         Felkészítő tanár: Hegyeshalmi Henriett

 

7-8. évfolyam

 

       I.  hely      Szijjártó Fruzsina                 7. e      Felkészítő tanár: Hegyeshalmi Henriett

       I.  hely      Nagy Vivien                        8. e      Felkészítő tanár: Benczéné Nagy Gabriella

      II.  hely      Dörner Csenge                    7. e      Felkészítő tanár: Hegyeshalmi Henriett

 

 

Helyi bemutatók. Értékelések, ellenőrzések

 

Bemutatóórákat, nyíltórákat, óralátogatásokat tervezünk, ahol nagyon fontosnak tartjuk a pontos órakezdést, a németnyelvű óravezetést.

Kerületi bemutató órát tart márciusban: Hegyeshalmi Henriett

 

Nyelvvizsgák:

 

Ebben a tanévben is Junior nyelvvizsgára, alapfokú és középfokú  nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat. A nyelvvizsgák lebonyolításának időpontja májusra illetve júniusra várható.

 

 

6. Szabadidős tevékenységek

 

Felső tagozatunk nemzetiségi osztályai különböző, változatos programokon vettek részt az első félévben. Kirándulások, (5.e osztály Domony-Völgy) színház és mozilátogatások, gulyásfőzés, tekézés, osztálykarácsonyok tették színesebbé a tanulók iskolai életét.

 

 

7. Iskolán kívüli rendezvények

 

2010. január 9-én, szombaton tagozatunk tanulói a Német Kisebbségi Önkormányzat emléktábla avatásán vettek részt.

Felkészítő tanárok: Némethné Pekár Éva, Soósné Hajdu Márta

 

 

 

8. Iskolai programok szervezése

 

Munkaközösségünk részt vesz különböző programok szervezésében, lebonyolításában:    

·         Márton nap

·         Német Nemzetiségi Tánctalálkozó

·         Német Vers és prózamondó verseny

·         Német Mesemondó verseny

·         III. Német Nemzetiségi nap

·         Tavaszváró iskolahívogató

 

2009. november 20.-án tartottuk már hagyományossá vált Márton-napi ünnepségünket, ahol a német nemzetiségi tagozat osztályai játékos vetélkedőn keresztül küzdhettek meg az Aranyliba díjért. A díjat az 5. d osztály nyerte.

 

 

 

10. Kompetencia alapú oktatás bevezetésének tervezése

 

Az idegen nyelv oktatásában kiemelkedő szerepet kap a kommunikációs beszédkészség valamint a nyelvi tudatosság fejlesztése, az idegen nyelvi kultúra megismertetése. Nagyon fontosnak tartjuk a tanulói aktivitás előtérbe helyezését. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia a különböző munkaformák (páros, csoportmunka, projektmunka) váltakozásának, az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezésének.

 

 

 

 

                                                                                                                                   HegyeshalmiHenriett

Német felsős munkaközösség-vezető