Címlap Our School Küldetés
Küldetés Print E-mail
Sunday, 17 August 2008 15:35
There are no translations available.

Küldetésnyilatkozat

Az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Nevelőtestülete hosszú - és rövidtávon a következő célokkal fordul tanulói nevelése-oktatása felé:

Alapvető célkitűzéseink:

- a nemzeti műveltség, valamint a nemzetiségi kultúra átadása megőrzése;

- az egyetemes kultúra közvetítése;

- az erkölcsi érzék és szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése.

 

Ennek érdekében kiemelkedő hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink életkoruknak megfelelő, átfogó, magas színvonalú alapműveltséget szerezzenek. Ezen belül megismerjék nemzeti kultúránk, történelmünk eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és hagyományait. Mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

 

Valljuk, hogy a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulóinkkal meg kell ismertetnünk a magyarországi németek legfontosabb hagyományait, életmódját és kultúráját. Nevelő munkánk célja, hogy erősítsük bennük az e népcsoporthoz tartozás érzését.

Az egyetemes kultúra körvetítésében kiemelt eszközünknek tartjuk a két tanítási nyelvű és az emelt szintű angol nyelvoktatást. Munkánkkal megteremtjük a majdani magas szintű nyelvtudás alapjait. Ezzel segítséget nyújtunk a továbbtanuláshoz, a felnőttkori munkavállaláshoz.

A nyelvtanítás, a magas óraszámú, közös munka révén megragadunk minden lehetőséget, hogy kialakítsuk tanulóinkban a teljesítmény iránti egészséges elkötelezettséget.

Az idegen nyelvi képességek fejlesztésével bővítjük a majdani – felnőttkorban is nélkülözhetetlen-, önálló ismeretszerzés lehetőségét.

Magas szintű nyelvoktatásunkhoz kapcsolódik nevelő-oktató munkánk multikulturális tartalma. Ezzel célunk, hogy hogy tanulóink tiszteljék a magyar nép és az országban élő más kisebbségek kultúráját, ismerjék fel a népek közötti kapcsolódási pontokat.

Felelősséget vállalunk azért, hogy tanulóinkban fejlesszük a harmonikus személyiség kialakulásához szükséges képességeket. Erősítsük igazságtudatukat, szilárdítsuk és bővítsük kibontakozó erkölcsi értékrendjüket.

Az Európai Unió országaiban napjainkra felértékelődtek azok az ismeretek, képességek, kulcskompetenciák, amelyek birtokában az emberek, mint felelős állampolgárok érvényesülni tudnak. Valljuk, hogy iskolánk kiemelt célja és feladata azoknak a képességeknek a fejlesztése, melyek nélkülözhetetlenek az állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a felelősséggel végzett munkához.

Célunk, hogy a szó hagyományos és legszebb értelmében embert neveljünk, aki felelősséget vállal döntéseiért és tetteiért, toleranciára képes környezete iránt. Törekszik az általános emberi értékek elfogadására, érzelmileg kiegyensúlyozott, és képes felmérni egyéni szabadságának lehetőségeit.

Nevelőtestületünk egységes abban, hogy tanulóink érdekében megőrzi az iskola kapuin túl lévő világra és a munkánkat segítő újdonságokra való nyitottságát.